Poskytujeme poradenství v čerpání dotací z EU zejména v oblasti investičních projektů, vzdělávání a podpoře lidských zdrojů. Připravujeme žádosti o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Staráme se o proplacení dotace. Administrujeme výběrová řízení. Nabízíme monitoring po dobu udržitelnosti.

Postup spolupráce

Konzultace záměru

Popište nám své záměry a zvažované investice. Najdeme pro vás nejvhodnější dotační titul. Následně vám dopodrobna vysvětlíme všechny podmínky dotačního programu. Tvorba cenové nabídky je vždy dohodou obou stran. Obracejte se na nás přes kontaktní formulář na stránkách nebo přímo na email info@bipometrics.com.

Příprava žádosti o dotace

Zhotovení dokumentů potřebných při získání finančních prostředků z dotačního programu, vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace, vyhotovení studie proveditelnosti, vyhotovení rozpočtu s předpokládanými zdroji financování, kompletaci žádosti o dotaci včetně všech potřebných příloh, kontrola dalších dokumentů předkládaných klientem k žádosti o dotaci z hlediska jejich souladu s požadavky dotačního programu, poskytnutí konzultací týkajících se dotačního programu, zejména doporučení změn akce tak, aby se zvýšila pravděpodobnost získání dotace z dotačního programu, poskytnutí pravidel dotačního programu klientovi, koordinace a řízení aktivity akce, poradenství ohledně pravidel dotačního programu.

Zpracování výběrových řízení

Poradenství při přípravě hodnotících kritérií výběrového řízení, příprava kvalifikačních předpokladů kladených na účastníky výběrového řízení, dohled nad přípravou dalších podmínek zadávací dokumentace, poradenství a dohled nad řádným průběhem výběrového řízení (zejména zaprotokolování přijetí nabídek, protokol otevírání nabídek, posouzení nabídek a příprava zprávy o průběhu výběrového řízení, oznámení výsledku řízení uchazečům). Podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Proplacení dotace

Pomůžeme vám při žádosti o platbu. Provedeme kompletaci dokumentů k projektu. Zařídím co nejrychleji proplacení faktur od vašich dodavatelů.

Dotační management

Zpracování průběžné etapové zprávy, zpracování závěrečné zprávy, zpracování žádosti o změnu realizace akce, zastupování klienta při jednáních s kontrolními orgány.

Aktualizace finanční analýzy, soupis faktur včetně jejich věcné náplně, protokol o předání staveniště, protokol o předání a převzetí dokončené stavby nebo dodávky, doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu (kolaudace, doložení oslovení stavebního úřadu, písemný souhlas s užíváním stavby), doklad prokazující vlastnictví předmětu, stanovisko projektanta k realizované akci.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK

Inovace

Cílem programu je usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh.
 
Základní charakteristika
 • Příjem žádostí od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2016
 • Dotace max. 45 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých realizačních výdajů 1 mil. – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti
 
Typy podporovaných projektů a aktivit
 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1
 
Příjemci podpory
 • Malé, střední a velké podniky
 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě včetně souvisejícího SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie
Dlouhodobý nehmotný majetek
 • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů
Neinvestiční výdaje – služby
 • certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu

Technologie

Cílem programu je zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů a zvyšování zaměstnanosti.

Základní charakteristika

 • Příjem žádostí od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2016
 • Dotace max. 45 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých realizačních výdajů 200 tis. - 5 mil. Kč

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Příjemci podpory

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES, podnikatelská historie není k datu podání žádosti o podporu starší 3 let

Nízkouhlíkové technologie

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
 

Základní charakteristika

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. dubna 2016 do 31. července 2016

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem


Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):


Míra podpory

Pro aktivitu a) Elektromobilita:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.

Pro aktivity b) Akumulace energie:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV.

Pro aktivity c) Druhotné suroviny:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV.
b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV.
c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV.


Výše dotace

Pro aktivitu a) Elektromobilita:

pořízení elektromobilů
- minimální výše dotace 70 tis. Kč a maximální do výše 3 mil. Kč.

pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
- minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Pro aktivity b) Akumulace energie:
- minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Pro aktivity c) Druhotné suroviny:
- minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 100 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita a) Elektromobilita

(zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - elektromobilita silničních vozidel)

pořízení elektromobilů
pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Aktivita b) Akumulace energie

pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Aktivita c) Druhotné suroviny

zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny) zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné
 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Dlouhodobý hmotný majetek.

Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé výdaje pouze investiční náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je žadatel povinen k žádosti o podporu předložit podrobný na ceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.

Dlouhodobý nehmotný majetek

(pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
studie proveditelnosti

 

Operační program životní prostředí OPŽP

Snížit emise stacionárních zdrojů - OPŽP - 2.2

Základní charakteristika
 
 • Příjem žádostí  od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2016
 • Dotace  max. 85 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů  100 tis. Kč
Typy podporovaných projektů a aktivit
 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
 
Příjemci podpory
 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, podnikající fyzické osoby 

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů - OPŽP - 3.2

Základní charakteristika
 • Příjem žádostí od 1. srpna 2016 do 30. listopadu 2016.
 • Dotace max. 85 % způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů 500 tis. Kč.
 
Typy podporovaných projektů a aktivit
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
 • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
 • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
 • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
 • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady,
 • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
 • budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
 • technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC),
 • budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020),
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů,
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
 • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace,
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace,
 
Příjemci podpory
 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, podnikající fyzické osoby

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže - OPŽP - 3.4

Základní charakteristika
 • Příjem žádostí od 1. srpna 2016 do 31. prosince 2016.
 • Dotace  max. 85 % způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů – 500 tis. Kč
 
Typy podporovaných projektů a aktivit
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti,
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit.
 
Příjemci podpory
 • kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.