Mikroelektrárna na dřevní pelety

Jsme společnost, která se zabývá inovativními technologiemi v oblasti obnovitelných zdrojů. Současným a také dlouhodobým trendem energetiky jsou decentralizované, ekologicky nezávadné zdroje energií. Faktorem působícím na energetiku je také stále rostoucí cena fosilních paliv a nezanedbatelná je i eskalace politického napětí se strategickým dodavatelem zemního plynu.

V současné době pro Vás připravujeme inovativní a ekonomicky zajímavé řešení výroby elektrické a tepelné energie vyráběné z odpadu vznikajícího ve dřevozpracujícím průmyslu, dřevních pelet. Toto řešení je vhodné pro menší až střední odběratele energií se souhrnnou roční spotřebou za elektřinu a teplo alespoň ve výši 500.000 Kč.

Připravujeme realizace pilotních projektů a první referenční projekty očekáváme v období poloviny roku 2017. Rozsah řešení těchto projektů bude od získání veškerých povolení, zpracování projektu, instalaci a uvedení do provozu a zajištění samotného následného provozu (servis, nákup a doplňování paliva, řízení jednotky). V tuto chvíli předpokládáme, že Vám nabídneme možnost realizovat pořízení této technologie jak formou vlastní investice, tak bychom Vám zajistili komplexní dodávky energií formou služby.

Pro bezplatnou kalkulaci úspor Vašeho objektu vyplňte dotazník zde.

Jaké jsou výhody našeho řešení

 • Úspora až 60 % z ceny energií
 • Nezávislost na rozvodné síti zemního plynu
 • Částečná energetická soběstačnost
 • Umožňuje zařadit budovu do skupiny energeticky nulových
 • Pelety jako obnovitelný zdroj energie
  • Snadná doprava, skladování a logistika
  • CO2 neutrální

Pro jaké objekty je služba vhodná

Vhodným zákazníkem pro instalaci zařízení je průmyslový výrobní objekt. Průmyslový komerční objekt, ubytovací nebo sportovní zařízení. Bližší specifikaci naleznete níže. Podmínkou je vnitřní nebo vnější prostor cca 50m2, který je nutný pro instalaci mikroelektrárny.

 • Strojírenský, chemický a papírenský výrobní nebo zpracovatelský podnik
 • Zemědělské, lesnické dřevozpracující  provozy
 • Provozovny a výrobci v potravinářském průmyslu
 • Hotely a penziony
 • Bazény, rekreační a sportovní zařízení, lázně
 • Nemocnice a polikliniky
 • Obchodní a komerční centra
 • Školy a vysokoškolské koleje

Co by měl objekt splňovat

 • Minimální roční spotřeba energií  alespoň ve výši 500 000 Kč za rok
 • Prostor v budově nebo jejím blízkém okolí o velikosti cca 50 m2

Technická specifikace řešení

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie mikrokogenerací

Kogenerace je společná výroba tepla a elektřiny. Jedná se o spalování paliv primárních či sekundárních ve spalovacím motoru.

K výrobě elektřiny a tepla používáme spalovací plynový motor se speciálními úpravami pro spalování dřevoplynu. Generátor vyrábí standartní třífázový proud o 5 Hz. S motorem je spojen napřímo pružnou spojkou. Celé ústrojí je schované v odhlučněném kontejneru a díky tomu není akusticky narušené okolí.

Jako palivo používáme unifikované dřevěné pelety vznikající jako odpad při zpracování dřeva. Přibližně třetina energie je přeměněna na mechanickou energii a zbytek jsou tepelné ztráty. Výhodou kogeneračních zařízení je právě schopnost tyto tepelné ztráty využít a vzniklé teplo dále distribuovat. Kogenerací se rozumí výroba elektřiny a tepla v elektrárnách. Využití těchto zařízení lokálně pro průmysl nebo bytové domy nazýváme mikrokogenerací.

Celý proces je kontinuální. Vyrobený plyn v reaktoru jde ihned po mírném ochlazení ke spotřebě do kogenerační jednotky. Není potřeba žádné další skladovací zařízení. Vše je plně automatizované (dodávka pelet, dodávka plynu, odvod tepla a elektrické energie).

Porovnání konvenční výroby tepla s mikrokogenerací

Díky velmi efektivnímu využití odpadního tepla v kogenerační jednotce se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 40 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě tepla a elektřiny.

Schéma plynové kogenerační jednotky se spalovacím motorem využívající vlastní výrobu dřevoplynu

Od dřeva k energii

Jedná se o jedinečný přístup k výrobě dřevoplynu. Od běžných kotlů na výrobu dřevoplynu se liší jak řízením celého procesu, tak způsobem využití samotného paliva. Cílem je přenést nejvyšší možné množství energie uložené v peletách do plynu. Lze dosáhnout optimalizovaného konstantního zplynování a téměř veškeré přeměny dřeva na plyn.

Konstantní proces zplyňování

 • Inteligentní regulace s automatizovanou dodávkou vzduchu a paliva
 • Neustálá kontrola kvality plynu
 • Využití odpadního tepla při procesu zplynování
 • Filtrace dřevoplynu a současná automatizace výtoku popela

 

Technické parametry

 

Varianta 50:110

Varianta 180:270

Elektrická energie

50 kW

180 kW

Tepelná energie

110 kW

270 kW

Spotřeba pelet

40 kg/h

110 kg/h

Požadavky na prostor

48 m2

63 m2

Účinnost výroby elektřiny

25 %

30 %

Celková účinnost

80 %

77 %

 

Pro bezplatnou kalkulaci úspor Vašeho objektu vyplňte dotazník zde.

Projekt čerpání skládkových plynů (LFG)

Naše společnost nabízí investiční projekt, který propojuje dvě velmi perspektivní odvětví a sice oblast skládkového hospodářství s oblastí obnovitelných zdrojů energie. V tělesu skládky dochází k rozkladu biologicky rozložitelného odpadu, při kterém vzniká skládkový plyn LFG (Landfill Gas). Ten je možné využít k výrobě zejména elektrické nebo tepelné energie, např. v kogenerační jednotce. Lze ji napojit na elektrorozvodnou soustavu s následnou možností komerčního prodeje elektrické energie.

Další možností využití LFG je případně při výrobě biometanu (bioCNG), který je možné použít jako alternativní palivo k pohonu motorových vozidel.

Konvenční postupy těžby skládkových plynů formou vertikálních plynových vrtů umožňují využít pouze malou část energetického potenciálu skládky. Rekultivace skládek komunálního odpadu představují pro provozovatele skládky značnou finanční zátěž, která negeneruje žádný finanční profit, je pouze investicí nutnou k zajištění ekologického provozu skládky po zakonzervování a ukončení skládkování.

Pro provozovatele skládky komunálního odpadu doporučíme a navrhneme řešení, které upraví a rozšíří postup rekultivace skládky a tím výrazně navýší objem těžby skládkových plynů LFG. Toto řešení umožní mnohem efektivněji využití energetického potenciálu skládky a samotný proces rekultivace díky perforaci skládky vertikálními vrty proběhne rychleji a šetrněji k životnímu prostředí. Významným benefitem námi nabízeného řešení je fakt, že náklady spojené s rekultivací je možné považovat za investici generující ekonomický profit pro provozovatele skládky.

Naprostou samozřejmostí celého řešení je důsledné dodržování ekologický principů a zásad při rekultivaci skládky, legislativy, norem a předpisů EU. Produkt je certifikován.


Základní popis řešení

Projekt je postaven na zcela nové patentované technologii, která využívá a kombinuje horizontální a vertikální sběrný systém. Hloubka vertikálního sběrného systému záleží na místních podmínkách a obyčejně je cca 15 m pod povrchem skládky a je instalován v rastru 2x2 m. Následně jsou výstupy vertikálních vrtů spojeny horizontálními svody a propojeny systémem rozdělovačů. Poté je vrchní vrstva skládky zakryta plynem a kapalinami nepropustnou těsnící minerální vrstvou.

Tato minerální vrstva je primárně vhodná pro izolaci vody a jiných kapalin a plynů nejen v oblasti odpadového hospodářství, ale lze ji úspěšně využít při sanacích a rekultivaci dolů, výstavbě silničních komunikací a dálnic či při výstavbě vodních a retenčních nádrží a protipovodňových zábran.

Horizontální a vertikální sběrný systém také umožňuje oproti konvenční technologii vertikálního plynového vrtu vstřikovat do tělesa skládky vodu a podpořit tak biodegradační procesy v tělese skládky. Dosáhneme tak významného nárůstu produkce skládkového plynu (m3/hod ) oproti konvenční technologii a to až několikanásobně.

Projekt CNG pro dieselové motory

Zemní plyn je v současnosti nejperspektivnějším alternativním palivem, s jehož masovým rozšířením v příštích letech počítá Evropská unie. Automobily tímto palivem jsou jednoznačně ekonomicky výhodnější, provozně ohleduplnější a ekologičtější s vysokým stupněm provozní bezpečnosti.
 
Naše společnost zastupuje na trhu v České republice a v regionu Východní Evropy a Asie autora technického řešení, které je předmětem dvou registrovaných patentů.