Orientujeme se zejména na vývoj a poskytování služeb v poměrně nové a perspektivní oblasti využití prostředků IT a sice v oblasti TELEMEDICÍNY.
 
Usilujeme o provoz systémů a poskytování služeb v oblasti péče o zdraví a jeho prevenci na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Využití telemedicíny v jednotlivých lékařských oborech má společné prvky. Klinická péče na dálku pomáhá eliminovat bariéry a zlepšuje přístup ke zdravotním službám. Je tak s výhodou využitelná v nouzové a intenzivní péči, stejně jako v péči o chronické pacienty.

Projekt Spirwell

Cíl projektu

Cílem projektu SPIRWELL je vytvoření unikátního elektronického systému, který bude sloužit k zamezení funkčního úpadku a prodloužení doby přežití pacienta u chronické obstrukční choroby bronchopulmonální (CHOPN).

Cílem je dále výrazně zredukovat množství hospitalizací pro exacerbaci chronické obstrukční choroby bronchopulmonální. To přinese jednoznačný klinický prospěch pro pacienty, zredukuje zátěž pro nemocné a zároveň uspoří nezanedbatelné finanční prostředky alokované dnes na léčbu CHOPN a jejich dalších mimoplicních komplikací. Rehabilitační platforma SPIRWELL zpřístupní pulmonální rehabilitaci i tam, kde podobná péče doposud dosažitelná není, vzhledem k faktu, že podobné programy organizované pouze několika klinickými pracovišti.

Technické řešení

Systém SPIRWELL je z technického hlediska založen na využití hardwarové platformy, která propojí náramkové sběrné zařízení (snímač dat a informací na zápěstí), detekující pohybovou aktivitu nemocného a potřebná data přenese prostřednictvím dokovací stanice do centrální databáze (na server).  Základem hw platformy je náramkové sběrné zařízení (BLOB), které je určeno k nepřetržitému sledování pohybové aktivity pacienta, s bezdrátovým přenosem dat pomocí Bluetooth LE 4.0. BLOB zaznamenává denní pohybové vzorce nemocného získané akcelerometrickým 3D sensorem, který měří veličinu zrychlení ve třech rovinách a přenáší tyto záznamy přes dokovací stanici do centrální databáze (server). Zmíněný přístup dovolí analyzovat potřebná data a následně využít diagnostické algoritmy.

Údaje budou automatickým systémem online oznámeny lékaři, který zpětně zkontaktuje nemocného a přizpůsobí medikaci. Preventivní elektronická strategie je zcela unikátní v tom, že umožní předejít opětovným vzplanutím onemocnění, což ve svém důsledku zamezí další destrukci plicní tkáně s výrazným (zásadním) negativním dopadem na stav pacienta.

Analýza dat

Algoritmus pro zpracování pohybových záznamů je založen na metodách strojového učení a digitálního zpracování dat. V signálu pohybové aktivity se nejdříve provede detekce oblasti denní aktivity a spánku pomocí metody prahování. Následně se provede extrakce základních pohybových parametrů, Z nich se v dalším kroku provádí složení okna o délce N týdnů, které je porovnáno v kroku s etalonem okna, tzv. etalonem dušnosti před předchozí exacerbací. Výsledkem porovnání je index podobnosti, který se pohybuje od 0, tzn. žádná podobnost do 1, tzn. průběhy parametrů v okně jsou identické. Index podobnosti se počítá např. pomocí metody dynamického borcení (DTW: Dynamic Time Warping) a/nebo skrytých markovských procesů (HMM: Hidden Markov Models) či rekuretních neuronových sítí. Výstupem této etapy bude kód v matematickém simulačním programu Matlab. 

Pokud je vyhodnocena změna charakteru pohybové aktivity blízká dříve zjištěnému stavu dušnosti, dojde k okamžitému automatickému e-mailového ALERTU. ALERT obsahuje kódové číslo daného pacienta a dále tzv. Časný intervenční algoritmus (Early Intervention Algorithm). EIA je klíčovým nástrojem, který umožňuje časnou krizovou intervenci a následně samotnou prevenci exacerbace CHOPN.

Výstup a význam projektu

Předložený systém SPIRWELL umožní aplikovat účinnou respirační rehabilitaci, což je zcela zásadní a novátorské. Zprostředkuje kontrolu denní pohybové aktivity v rámci vymezených rehabilitačních dávek, poskytne možnost optimalizace rehabilitačního procesu v závislosti na aktuálním stavu nemocného. Umožní online zpracování dat pohybové aktivity, zprostředkuje poskytnutí zpětné vazby o dosaženém pokroku a navíc umožní motivovat pacienta tak, aby v rehabilitačním úsilí pokračoval dlouhodobě.
 
Zásadní význam systému SPIRWELL spočívá v tom, že pacientům s chronickou bronchopulmonální obstrukční chorobou umožní bezprostřední prevenci a rehabilitaci (a omezí nutnost hospitalizace). ICT systém novátorsky propojuje prostředí informačních a komunikačních technologií s konkrétním klinickou oblastí. Do prostředí chronického bronchopulmonálního onemocnění projekt SPIRWELL přináší nástroj prevence a rehabilitace, který zde do současné doby bytostně absentoval. Pacientům přinese možnost permanentního monitoringu jejich zdravotního stavu, delší život i jeho vyšší kvalitu.

Projekt EU

Společnost Bipometrics, s.r.o. je příjemcem dotací z fondů Evropské unie. Níže uvádíme základní informace o podpořeném projektu.
 
Název projektu: Preventivní rehabilitační systém SPIRWELL
Příjemce: Bipometrics, s.r.o..
Dotační program: OPPI, ICT a strategické služby – Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/463
Období realizace: 1.1.2013 – 28.2.2015